MIS JUHTUB MÄRGADE PESURUUMIDEGA (märgade ruumidega)?

Kunas Eestis ei ole keegi võtnud veel vaevaks töötada välja norme niiskusest tulenevate kahjustuste vältimiseks ehitistes hilisemas ekspluatatsioonis, siis vahendame Soomes tarbijate survel ehitusfirmade ja keskkonnaministeeriumi poolt väljatöötatud norme ja soovitusi.

Soomes tulid nende Keskkonnaministeeriumi määrused välja juba 1998 aasta alguses. Selle määrustiku osa 2 , mis kannab ka nimetust "Niiskus, eeskiri ja juhendid 1998" määratleb kasutusel olevad terminid nagu pesemisruumruum (märg ruum), niiskusisolatsioon (niiskustõke), veeisolatsioon (veetõke) ja veesurveisolatsioon (veesurvetõke). Lisa, punktis 7 esineb kolm pesemisruumidega (märgade ruumidega) seonduvat määrust:

  • projekteerimise põhimõtted
  • valamine
  • kalded ja läbiviigud (n. põrandakaevude jne. isoleerimine)

Peamiselt punktis 2 esitatakse mõned põhinõuded pesemisruumide puhul kasutatavatele materjalidele, tootetasandil on juttu ainult veeisolatsioonist (=veetõke), mitte niiskusisolatsioonist (= niiskustõke). Veeisolatsiooni peab tegema kogu seina -ja põrandapinnale. Lisaks tuleb arvestada kasutuselolevate materjalide mehhaanilist kestvust ja elastsust. Punktis 3 pööratakse tähelepanu veeisolatsioonile, põranda ja äravoolu ühenduskohtadele, nende hoolikale tihendamisele. Üldiselt on mõistlik kasutada sobivat tihendusmassi, näiteks: MAPEGUM-i korraliku tihenduse saavutamiseks kõikides kohtades. Otseseid tehnilisi tootenõudeid C2 ei määratle.

Kõneainet on Soomes tekitanud ka teine pesemisruumidega (märgade ruumidega) seonduv määrus "Niiskuskindel vannituba", mis jõustus 1998 aasta suvel. Sellega kaasneb projekt, millega püütakse välja selgitada turul saadaolevaid plaatimistooteid, eriti just tootesarju. Heikki Haru Oy poolt (Eestis toob MAPEI -http://www.mapei.it- tooteid maale Plaadipunkt AS) maaletoodavad MAPEI- tooted on samuti kartoteegis olemas. Projekti juhtkond koosneb ehitusfirmade juhtidest ja vajaliku testimise viib läbi VTT Ehitustehnika. Testimise korralduses rakendatakse osaliselt veel heakskiitmata euronorme sh. maalritööga seonduvat, osaliselt muid Rootsis kasutatavaid testimismeetodeid. Toodete omadused on üsna erinevad ja juba ainuüksi veekindlust saab parandada mitme erineva tootega. Selliste testide põhiprobleem on tähtsamate tehniliste omaduste rõhutamine, aine omadused töötamisel ja riskid jäävad sealjuures tahaplaanile. Veeisolatsiooni tegemine on paadiehitusega võrreldav kunst. Tehniliselt kvaliteetsed materjalid on just lähtekohaks, õnnestunud montaaË› tagab pinna lõpliku veetõkke ja pikaajalise, turvalise lõpptulemuse. MAPEI- tooted ja plaatimisvahendid vastavad kindlasti nendele määrustele.

Võib tõdeda, et pesemisruumide (märgade ruumide) ehitamine on jälle nii ametivõimude, ehitajate kui ka elanike tähelepanu fookuses. Lõpetuseks tsitaat keskkonnaministeeriumi ametniku artiklist "Määruste ja eeskirjade koostamisel on teadlikuks saadud sellest, et ükski niiskus- ja veeisolatsioon ei ole täiuslik", teiste sõnadega, teooria ja praktika teostuse ühendab ja valib siiski inimene.