Plaadipunkt AS üldised müügitingimused

1.      Üldine
a.      Käesolevad üldised müügitingimused (edaspidi: Tingimused) on aluseks kõigile AS Plaadipunkt (edaspidi Müüja) poolt müüdavate toodete ja/või teenuste (edaspidi: Kaubad) müügist tulenevatele kokkulepetele.
b.      Käesolevatest Tingimustest erinevad tingimused on võimalikud ainult poolte poolt kirjalikult vormistatud vastaval kokkuleppel.
c.      Miski käesolevates Tingimustes ei ole mõeldud piirama tarbija (Võlaõigusseaduse- VõS mõistes) seaduslikke õigusi.
2.      Tellimuse kinnitus, jõustumine ja tühistamine
a.      Müüja ja Ostja vahelise suhte aluseks on Müüjapoolse pakkumuse alusel vormistatud ja Ostja poolt kinnitatud Tellimus (edaspidi: Tellimus), mille Ostja ja Müüja õiguslikult pädevad esindajad tehingu tingimuste sobimisel kinnitavad.
b.      Koos Tellimuse kinnitamisega nõustub Ostja käesolevate Tingimustega.
c.      Tellimus jõustub Ostjapoolse käsiraha (VõS §156) (edaspidi Ettemaksu) laekumisel.
d.      Tellimust võib muuta enne selle jõustumist. Jõustunud Tellimuses muudatusi teha ei saa, muudatused vormistatakse uue Tellimusena.
e.      Ostja võib Tellimuse tühistada enne selle jõustumist. Jõustunud Tellimuse tühistamisel Ostjale ettemaksu (VõS §157) ega lõppmaksu ei tagas¬ta¬ta. Ostjapoolseks Tellimuse tühistamiseks loetakse muu hulgas tellitud Kaubast loobumist, Kaupade lõppsumma tasumatajätmist 15 päeva jooksul tasumise tähtajast (väljaarvatud juhul, kui Ostja on Kauba kätte saanud) ning Kauba mittevastuvõtmist 30 päeva jooksul alates Kauba üleandmise tähtajast. Tellimuse tühistamisega kaotab Ostja õiguse antud Kaupadele, need kuuluvad Müüjale ning Müüja võib neid taaskasutada muul otstarbel.
3.      Kauba hind ja selle tasumise tingimused
a.      Kauba hind ja selle tasumise tingimused on fikseeritud Tellimuses ning Tellimuse alusel koostatud arvel.
b.      Kaupade hinnale lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale käibemaksumäärale.
c.      Ostja kohustub Tellimuse kinnitamisel maksma Kaupade eest ettemaksu 50% ulatuses.
d.      Kaupade lõppsumma, millest on maha arvatud ettemaks, tasub Ostja Kauba kättesaamisel. Juhul kui kokkulepitud Kauba üleandmis- või tasumisviisist tulenevalt see ei ole võimalik, tasub Ostja Kauba eest Kauba valmimisel.
e.      Kaupade hind sisaldab pakendit ning transpordikulusid kuni Müüja laoni või Tellimuses märgitud sihtkohani.
f.       Kaupade eest vormistatud Arvel näidatud maksetähtaja ületamisel arvestame tasumata summast viivist 0,1% päevas.
4.      Kauba üleandmise tähtaeg
a.      Kauba üleandmise tähtaja arvestus algab Tellimuse jõustumisel (ettemaksu laekumisel Müüja panga arveldusarvele).
b.      Tähtaeg on fikseeritud Tellimuses. Juhul kui tähtaeg täpsustub või muutub, siis Müüja teatab sellest Ostja poolt näidatud kontakttelefonil või meiliaadressil. Ostja poolt tellitud toodete kohalevedu ja paigaldus toimuvad Müüja poolt eraldi kokkulepitaval ajal.
5.      Kaupade vastuvõtmise ja ülevaatamise kohustus
a.      Ostja on Kaupade vastuvõtmisel kohustatud kontrollima Kauba koguse vastavust Tellimusele.
b.      Kaupade vastuvõtmisel on Ostja kohustatud informeerima Müüjat viivitamatult Kauba tarnimisel ilmsiks tulnud silmaga nähtavatest kõrvalekalletest.
c.      Kaupade juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale Kaupade üleandmisel.
d.     laotöötajate ja müüjate vastutus raske kauba üleandmisel lõpeb tõstukiga alusel oleva kauba tõstmisel kliendi veovahendile (veokile/ sõidukile/ järelkärule jms) või eelloetletud võimaluste puudumisel kauba kliendile kättesaadavaks tegemisega veovahendile laadimiseks. 
(Selgitus. Laotöötajatel ja müüjatel on TKI nõudel ja EV seaduste poolt keelatud raskeid esemeid käsitsi tõsta. Laotöötajate töö on kauba vastu võtmine ja väljastamine. Kui tõstukiga autole kauba pealetõstmise võimalus puudub, siis käsitsi laadimine oma sõidukile on klientide kohustus.)
6.      Hoiutasu
a.   Müüjal on õigus nõuda Ostja käest Kaupade hoiustamise tasu Müüja laos aja eest, mis ületab kokkulepitud tarneaega rohkem kui kolm päeva. Hoiutasu on fikseeritud Tellimusel.
7.      Kauba omandiõigus
a.   Kauba omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba ostuhinna täieliku tasumisega. 
b.   Kuue (6) kuu jooksul müüja lattu saabunud, ka ette makstud, kaubale mitte järeletulemine, müüja kolmele kirjalikult-taasesitavas vormis palvest / meeldetuletusest kaup müüja laost ära viia eiramisel, kaotab Ostja omandiõiguse kaubale ja ettemakstud rahale, mis lähevad üle Müüjale.8.      
8.      Pretensioonide esitamine
a.      Ostjal on õigus esitada pretensioone kahe aasta jooksul alates Kauba kättesaamisest.
b.      Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Ostja nõuda Kauba parandamist ning parandamise võimatuse korral Kauba asendamist. Kui Kaupa on võimalik parandada, siis Ostjal asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks Müüjale ebamõistlikke kulusid.
c.      Kauba defekti ilmnemisel kohustub Ostja teavitama Müüjat probleemist, pöördudes Müüja müügiesindustesse või saates e-posti aadressil plaadipunkt@plaadipunkt.ee ja kirjeldades, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt. Lisada tuleb Ostjapoolne Tellimus ja Kauba eest tasumist tõendav dokument ning võimalusel fotod defektist. Vastav avaldus peab olema esitatud mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui 2 nädala jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda Müüjalt tasuta Kauba parandamist või vahetamist.
d.      Kaupade materjalinäidiseid ja kirjeldusi kasutatakse Kauba kvaliteedi ligikaudseks määramiseks. Individuaalsete tunnustega Kauba (nt Ostja eritellimusel valmistatu) puhul saab pretensiooni esitada vaid tehnilise teostuse kohta, kuna nimetatul puuduvad piiritletavad liigitunnused. Looduslikust materjalist valmistatud Kauba puhul arvestatakse materjalile iseloomulikku varieeruvust.
9.      Müüja ei vastuta:
a.      ostja süül või hoolimatusel tekkinud Kauba kahjustumise eest;
b.      defektide eest, mis on tekkinud Ostjapoolse toote ebaõige paigalduse ja/või mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
c.      kauba loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral;
d.      normist erinevate kasutustingimuste korral (niiskus, temperatuur, tuul jms.);
e.      püsivalt kohale kinnitatud materjalide (pinnakatete, plaatmaterjalide) nähtavate vigade eest, mis oli võimalik tuvastada ja kasutusest kõrvaldada enne paigaldamist.
10.   Kauba vahetamine ja -tagsiostmine
a.      Ostjal on mõjuval põhjusel õigus esitada palve vahetamaks valmiskujul ostetud laovarudes püsitootena olev Kaup 14 päeva jooksul alates ostu kuupäevast samaväärse Kauba vastu tingimusel, et vahetatav Kaup ei ole vigastatud ja seda ei ole kasutatud (sh paigaldatud).
b.      Ostja eritellimusel, - eriprojekti ja/või –mõõtudega valmistatud Kaupa ei vahetata ega tagasi ei osteta. Eritellimus kaup/ toode on mitte laokaup/toode, mis tellitakse Ostja soovil kas näidise või tootekataloogi kirjelduse alusel.
11.   Vääramatu jõud
a.      Müüja ei ole vastutav Tellimuse mittetäitmise eest, kui see on tingitud asjaoludest, mis ei ole Müüja poolt mõjutatavad.
12.   Muud tingimused.
a.      Kõik Müüja ja Ostja vahelised erimeelsused püütakse lahendada eesti keeles läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, on pooltel õigus kasutada kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sealhulgas pöörduda tarbijakaebusi lahendavate isikute või institutsioonide poole või kohtusse.

Lugupidamisega
Teie Plaadipunkt AS